03 Nisan 2019

Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK Nasıl Çalışır?

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu; 1 Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.     

İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli bir kuruluş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmektedir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu Oluşturan 13 Üye Arasında:

 • YÖK’ün seçtiği üç,
 • ÜAK’ın seçtiği üç,
 • MEB’in seçtiği bir,
 • MYK’yı temsilen bir,
 • TÜSEB’i temsilen bir,
 • TÜBİTAK’ı temsilen bir,
 • TÜRKAK’ı temsilen bir
 • TOBB’u temsilen bir ve
 • Öğrenci temsilcisi bir üye bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Temel Görevleri:

 • Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak,
 • Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve
 • Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.