03 Nisan 2019

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, bir yükseköğretim kurumunun veya programının belirli standartları ve kalite ölçütlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiren, bu değerlendirmeyi belgeleyen ve sürekli kalite gelişimini amaçlayan bir süreçtir. Bu kapsamda, akreditasyonun temel amacı eğitim-öğretim ve araştırmaların etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak, kalite standartlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınabilirliğini artırmak, diplomaların karşılaştırılabilirliğini sağlamak, öğrenci ve paydaşlara güven vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı oluşturmak gibi hedeflere hizmet etmektir.

Akreditasyon süreci, içsel (kurumsal öz değerlendirme) ve dışsal (kurum dışı bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından yapılan değerlendirme) değerlendirmeleri içerir. Bu süreç, kurumun veya programın belirlenmiş standartları karşılamasını sağlamak, kalitenin sürekli olarak geliştirilmesini amaçlamak, etik standartları korumak ve güvence altına almak amacıyla uygulanır.

Yükseköğretimde akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetleri Türkiye'de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yönetilmektedir. YÖKAK, belirlediği ilke ve ölçütler çerçevesinde ulusal akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirme ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarını tanıma sürecini koordine etmektedir.
ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş programlara ilişkin bilgiler yer alır.

Akreditasyonun Kazandırdıkları;

  • Eğitim-öğretim ve araştırmaların; etkili, verimli ve çağın standartlarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu hedef, yükseköğretim kurumlarının öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmalarını ve çağın gereksinimlerine uygun araştırmalar yapmalarını amaçlar.
  • Kurumların yenilikçi ve güncel öğretim programları oluşturmalarını teşvik eder, mevcut programları geliştirmelerini destekler ve bunların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar. 
  • Öğretim programlarının belirlenmiş standartlarına uygunluğunu değerlendirir ve bu programlara bir kalite mührü sağlar, böylece öğrencilere güvenilir bir eğitim deneyimi sunar.
  • Yükseköğretim kurumlarının ulusal-uluslararası standartlara uygunluğunu gösterir ve bu sayede tanınabilirliklerini artırarak iş birliklerini teşvik eder.
  • Belirlenmiş kalite standartlarına uygunluğu değerlendirir ve bu sayede eğitim kalitesini sürekli olarak güvence altına almayı hedefler.
  • Öğrencilerin aldıkları diplomaların ve unvanların ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğini sağlar, böylece öğrencilere küresel ölçekte rekabet avantajı kazandırır.
  • Farklı yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı tanıma ve saygıyı artırarak, öğrenci ve öğretim elemanlarının kurumlararası geçişini kolaylaştırır.
  • Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı kurumlarda değişimini kolaylaştırarak, çeşitli eğitim deneyimlerine ve uzmanlıklara erişimlerini sağlar.
  • Belirli meslek alanlarında gerekli olan standartları belirleyerek mezunların bu alanlarda başarılı olabilmelerini sağlar.