Kalite Komisyonu

 

Üniversitemizin Kalite Komisyonunun Kalite Güvencesi Sisteminin kuruluşu ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu başlığını düzenleyen 8’inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında yerine getirilmektedir. Komisyon, üyeler arasında iş paylaşımı yaparak, ihtiyaç olduğunda alt komisyonlar oluşturarak kalite güvencesi sürecini yürütmeye çalışmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Kalite Komisyonu ilk olarak 27 Ağustos 2015 tarih ve 2015/23 sayılı senato kararı ile oluşturulmuş olup ardından yeni üyeler eklenerek 12 Nisan 2016 tarih ve 2016/12 sayılı senato kararı ile yeniden oluşturulmuştur.

Kalite Komisyonu Üyeleri;

 Komisyon başkanı Rektör’dür. Rektör’ün olmadığı zamanlar komisyona Rektör Yardımcısı başkanlık etmektedir. Öğrenci temsilcisi olarak öğrenci konsey başkanı seçilmiştir.

 • Rektör
 • Rektör Yardımcısı
 • Dekanlar, Enstitü Müdürleri
 • SHMYO Müdürü
 • Genel Sekreter
 • İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü
 • Öğrenci Temsilcisi

Kalite Komisyonunun Görevleri;

 • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak,
 • İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
 • Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Kurulun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması

Akademik ve İdari Birimlerden Görevlendirilen Kalite Temsilcileri

Temsilci Listesi

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2017-01

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2017-02

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2017-03

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2017-04

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2018-01

Kalite Komisyonu Topalntı Tutanağı 2018-02

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2018-03